ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ