ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนที เจริญงามโชติสกุล
ครู คศ.2