ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุพชาติ ชูบัว
ครู คศ.3

นางสาวเจนจีรา บุญเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0