ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภิญญา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวอุทุมพร ฝอยเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสายทอง ภู่ระย้า

นางสาวจรรยา ทีปาลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิฎฏิญากรณ์ ศรีพยัคฆ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0