ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสมปอง เกิดแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา องค์พระ