ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายส่งศักดิ์ วงศ์ธัญญากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11.ก.ค. 27 - 21 ม.ค. 29
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คณฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ค.29 - 27 ก.พ.30
ชื่อ-นามสกุล : นายขรรก์ชัย เจนต์เกษตกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 30 - 14 ธ.ค. 31
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธ.ค. 31 - 22 พ.ย. 34
ชื่อ-นามสกุล : นายสะท้าน ทาแพงอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ย. 34 - 1ต.ค. 42
ชื่อ-นามสกุล : นายกตัญญู พ่วงพุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิ.ย. 43 - 28 พ.ย.43
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนาด ชื่นดอนกลอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ม.ค. 44 - 1 เม.ย. 44
ชื่อ-นามสกุล : ดิเรก ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 44