ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ประจำปีการศึกษา 2555

ณ วันที่  16 พฤษภาคม 2555

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

7

4

11

อนุบาล 2

7

2

9

รวมก่อนประถมศึกษา

14

6

20

ประถมศึกษาปีที่ 1

9

1

10

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

4

9

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

1

6

ประถมศึกษาปีที่ 4

7

5

12

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

5

17

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

3

11

รวมประถมศึกษา

46

19

65

มัธยมศึกษาปีที่ 1

24

14

38

มัธยมศึกษาปีที่ 2

17

15

32

มัธยมศึกษาปีที่ 3

11

8

19

รวมมัธยมศึกษา

52

37

89

รวมทั้งสิ้น

112

62

174