ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย  เปิดสอน  3 ระดับ คือ

-         ระดับก่อนประถมศึกษา

-         ระดับประถมศึกษา

-         ระดับมัธยมศึกษา