ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย  เป็นองค์กรทางการศึกษา  มีพันธกิจหลัก  คือ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในวัยเรียน  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษา  กรอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา