ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศ

มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษา  สู่โรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพ  และเป็นองกรแหล่งการเรียนรู้

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

ในการสร้างวัฒนธรรมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความพอเพียง

ปรัชญา

นฺตถิปฺญญาสมา  อาภา  (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)