ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายตั้งขึ้นเมื่อ  ..2524 เดิมโรงเรียนแยกเป็นสองโรงเรียน คือโรงเรียนบ้านอีมาดตั้งอยู่บ้านอีมาดและโรงเรียนบ้านอีทรายตั้งอยู่บ้านอีทรายต่อมาจึงรวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยการประสานงานของ พันเอกหาญ เพทาย รองผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อความมั่นคงห้วยแม่ดีน้อยและให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านตรึงไตรต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย  โดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านอีมาดและบ้านอีทรายในระยะแรกมี นายฉลวย วงษ์ศิ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันมี นายดิเรก ศรีสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการและเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีพื้นที่จำนวน  48 ไร่ เป็นที่ขออนุญาตใช้จากกรมป่าไม้

สภาพบริบทของโรงเรียนและภูมิสังคมของท้องถิ่น

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะหมู่บ้านอีมาดอีทราย  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบ้าน คือบ้านอีมาด  บ้านอีทราย   บ้านเจ้าวัด(ยางแดง)

                กลุ่มบ้านอีมาด คำว่าอีมาดมีความเป็นมาคือ มีต้นผึ้งต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในกลุ่มบ้านอีมาดซึ่งมีลักษณะลำต้นคดคล้ายกับคอม้า เป็นต้นเสลียง ที่ผึ้งมาทำรังประจำทุกปี เดิมมีชาวมอญได้เดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี มาตีผึ้งที่ขึ้นอยู่บนต้นผึ้งที่ขึ้นอยู่บนต้นผึ้งต้นเสลียงนี้ ช่วงนั้น เวลานั้นยังไม่มีชนกลุ่มใดมาตั้งอาศัยอยู่ในบริเวณต้นผึ้งต้นนี้ ต่อมาเมื่อปี พ.. 2433 ได้มีชาวกะเหรี่ยง ซึ่งได้เดินทางมาจากหมู่บ้านห้วยคต (ปัจจุบันเป็นอำเภอห้วยคต) ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านอีมาดชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ได้ตั้งบ้านเรือนและ ได้ขยายครอบครัวเพิ่มขึ้น และได้เรียกต้นผึ้งซึ่งเป็นต้นเสลียงนี้ว่า อิมะ

                                อิ             แปลว่า   ผู้หญิงซึ่งเป็นนางไม้ที่อาศัยอยู่กับต้นผึ้งต้นนี้

                                มะ           แปลว่า   ต้นผึ้งต้นเสลียง  ที่มีลักษณะลำต้นคล้ายคอม้า

                                รวมเรียกว่า  อิมะ  แต่ปัจจุบันเขียนเป็น  อีมาด  ปัจจุบัน

                กลุ่มบ้านอีทราย  กลุ่มอีมาดอีทรายได้มาตั้งถิ่นฐานประมาณ 113 ปี มีประวัติที่มาดังนี้ มีชาวละว้า  ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อน ต่อมาชาวละว้าที่บ้านอีทรายได้อพยพครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านบุ่ง (ปัจจุบันอยู่ในตำบลห้วยแห้ง)   ชาวกะเหรี่ยงที่บ้านอีมาดส่วนหนึ่ง    ได้ขยายครอบครัวแตกออกมา  ได้มาทำไร่เลื่อนลอยที่บ้านอีทรายและได้อพยพครอบครัวจากบ้านอีมาดบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านอีทรายและได้อาศัยต้นผึ้ง  ซึ่งเป็นต้นไทรที่มีลำต้นสูงใหญ่และมีผึ้งมาทำรังทุกปี ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ได้อาศัยต้นไทรเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และได้เรียกต้นไทรนี้ว่า ต้นไทรสูง และมีความเชื่อว่าต้นไทรต้นนี้  เป็นต้นไทรที่มีนางไม้อยู่  จึงเรียกต้นไทรนี้ว่า  อิไทร

                                อิ             แปลว่า   ผู้หญิงซึ่งเป็นนางไม้ที่อาศัยอยู่กับต้นผึ้งต้นนี้

                                ไทร         แปลว่า   ต้นไทร

                รวมเรียกว่า  อิไทร  ปัจจุบันเขียนเป็น  อีทราย                

กลุ่มบ้านเจ้าวัด(ยางแดง)  เดิมได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเจ้าวัด (ตำบลเจ้าวัดปัจจุบันนี้) และส่วนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยคต (อำเภอห้วยคต) ได้อพยพจากบ้านเจ้าวัดและบ้านห้วยคต มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านอีทรายก่อน  เนื่องจากพื้นที่การทำกินที่กลุ่มบ้านอีทรายมีจำนวนจำกัดและพื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง กลุ่มบ้านเจ้าวัดเหล่านี้ได้อพยพไปอยู่ที่บ้านยางแดง (บ้านเจ้าวัดปัจจุบัน) ซึ่งห่างจากบ้านอีมาดอีทรายประมาณ 9  กิโลเมตร คำว่า ยางแดง หมายถึง กลุ่มบ้านเจ้าวัดที่เข้าไปอพยพใหม่ มีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก คือ ต้นยางแดง ชาวบ้านเจ้าวัดนำต้นไม้ยางแดงเจาะเอาน้ำมันยางแดงทำเป็นน้ำมันขี้ไต้โดยผสมกับไม้เก่า ๆ  ที่นำมาจุดเป็นขี้ไต้  ต่อมาบ้านยางแดงมีผู้นำชื่อ นายตองโพ่ เจะเละ นุ่งขาวห่มขาว และอบรมสั่งสอนจนชาวบ้านยางแดงนับถือและตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มบ้าน การนุ่งขาว ห่มขาว ไว้ผมยาว โพกหัวด้วยผ้าขาวไปทั้งบ้านยางแดง ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่(ผู้ชาย) และมีกฎว่า จะไม่ดื่มของมึนเมา จะทำแต่ความดี มีความสงบสุข ไม่เบียดเบียนใคร  และได้เรียกผู้นำนี้ว่า  เจ้าวัด  ซึ่งแปลงว่า  ฤาษีห่มขาว  ปัจจุบันเรียกว่า  หมู่บ้านเจ้าวัด(ยางแดง)

 

สภาพทั่วไปของชุมชน

                                บ้านอีมาดอีทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลแก่นมะกรูด  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  ประชากรในชุมชนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (กะเหรี่ยงโปว์)  ซึ่งแยกออกเป็น  3  กลุ่มบ้าน  คือ  บ้านอีทราย บ้านอีมาด  และบ้านเจ้าวัดยางแดง  ระยะทางจากบ้านอีมาดอีทรายถึงที่ว่าการอำเภอบ้านไร่  เป็นระยะทาง  20  กิโลเมตร

 

 

 

สภาพภูมิศาสตร์

                ลักษณะพื้นที่    เป็นที่ราบสูง  สลับกับภูเขาล้อมรอบ

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ  บ้านใหม่ร่มเย็น  .เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  บ้านองค์พระ  อ. ด่านช้าง  จ. สุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   บ้านพุบอน  .บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ   บ้านใหม่คลองอังวะ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สภาพภูมิอากาศ

                                สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

อาชีพ และเศรษฐกิจ

บ้านอีมาดอีทราย เป็นชุมชนขนาดเล็ก อาศัยอยู่บนภูเขา  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรบนพื้นที่  ซึ่งเป็นป่าสงวนที่ทางรัฐจัดให้ครอบครัวละไม่เกิน  25  ไร่  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำไร่ ปลูกข้าวไร่  พริก  ข้าวโพด  ฟักทอง  มีบางครอบครัวทำสวนผลไม้  เช่น  ลำไย กล้วย ลิ้นจี่ เป็นต้น  และ เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น ชาวบ้านยังสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดหอม เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว      แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน

ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา

                                ประชากรบ้านอีมาดอีทรายนับถือศาสนาพุทธซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  การติดต่อสื่อสารจะใช้ภาษากะเหรี่ยง  มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญามากมาย เช่น  การสร้างบ้านเรือนไม่ใช้ตะปู การเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ  เครื่องจักสาน  การทอผ้า  การถักร้อยเครื่องประ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB