ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..